Nghiệm thu bộ tài liệu đánh giá kết quả học tập học phần Mô hình toán (BS6013)

Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2022 tại phòng hội thảo 505 nhà A1, Hội đồng nghiệm thu do TS. Lưu Thị Nhạn – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản làm chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu bộ tài liệu đánh giá kết quả học tập học phần Mô hình toán (BS6013).

Xem thêm

Thẩm định, nghiệm thu bộ đánh giá kết quả học tập học phần Vật Lý đại cương (BS6027)

Chiều ngày 31 tháng 08 năm 2022 tại phòng hội thảo 505 nhà A1, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp đơn vị do TS. Lưu Thị Nhạn-Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu bộ tài liệu đánh giá kết quả học tập học phần Vật lý đại cương do TS. Nguyễn Thị Sạ làm trưởng nhóm soạn thảo.

Xem thêm

Thẩm định, nghiệm thu bộ tài liệu đánh giá kết quả học tập học phần Vật Lý 2 (BS6007)

Sáng ngày 31 tháng 08 năm 2022 tại phòng hội thảo 505 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp đơn vị bộ tài liệu đánh giá kết quả học tập học phần Vật lý 2 (BS6007) do TS. Lê Bá Phương –Trưởng khoa KHCB –làm chủ tịch Hội đồng.

Xem thêm

Thẩm định bộ tài liệu đánh giá kết quả học tập học phần "Giao tiếp liên văn hóa-BS6018"

Để hoàn thiện hồ sơ trong quy trình xây dựng chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng các yêu cầu đánh giá kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục.

Xem thêm

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Thế Newton ∫K¬p (z;ζ)dy(ζ) là quan trọng trong lý thuyết dao động điều hòa và phiếm hàm điều hòa. Các đặc tính cổ điển đã được giới thiệu trong nhiều tài liêu chuyên khảo như trong nghiên cứu của N. S. Landkoff và V. S. Azarin. Bài báo này xem xét: đo γ trong mặt phẳng. Nếu z thuộc ℂ, chúng tôi coi thế Newton như là một thành phần của không gian Lp(γ;ℂ). Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra điều kiện đủ để đo γ của hàm ∫K¬p (z;ζ)dy(ζ) ϵ Lp(γ;ℂ) là liên tục và đồng nhất với các tham số z thuộc ℂ.

Xem thêm

Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Abstract: The experiment to determine the acceleration of gravity by a reversible pendulum is a common set of experiments in laboratories in educational institutions. It is a simple, affordable, and highly accurate test kit. However, which This experiment has the limitation that the time to complete the experiment is long, the accuracy depends alot on the manipulation of measuring and processing results of the experimenter. We have come up with a solution to shorten the time to perform the experiment in half while still ensuring the accuracy of the results.56

Xem thêm

Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Dạy học dựa vào dự án học tập là chiến lược dạy học hiệu quả cho sinh viên đại học để tích cực hóa, tăng cường các cơ hội hoạt động, giao lưu và trải nghiệm của sinh viên trong quá trình học tập. Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập là cơ sở cho việc học tập ở bậc đại học theo hướng thiết thực, tích hợp và tập trung vào năng lực nghề nghiệp, phù hợp với cách quản lí đào tạo theo học tín chỉ của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thông qua các dự án học tập “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch”, ngoài việc trang bị cho sinh viên các kiến thức, kĩ năng của môn học, các em còn được giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cũng như phát triển các kĩ năng xã hội khác.

Xem thêm

Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Bài báo do nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Hiên – Giảng viên Toán Cơ Bản- Khoa Khoa học cơ bản-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. A A Zaslavskiy – Trường Đại học Moscow City đăng trong tập số 2094 trên tạp chí Journal of Physics: Conference Series.

Xem thêm

Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Bài báo thuộc danh mục ISI của nhóm tác giả ThS. Lê Thị Hồng Dung giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng PGS.TS. Lê Văn Hiện - Đại học Sư phạm Hà Nội đã được Springer xuất bản trực tuyến ngày 17 tháng 5 năm 2022, trên tạp chí Diferential Equations and Dynamical Systems.

Xem thêm

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Bài báo do nhóm tác giả TS. Lưu Thị Nhạn; Ths. Ngô Thị Hoa – khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà nội; TS. Mai Bích Dung; TS. Nguyễn Hoài Thương- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên tạp chí Materials Science (Medžiagotyra) số X, tập X. 2023 ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Xem thêm