Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Thế Newton ∫K¬p (z;ζ)dy(ζ) là quan trọng trong lý thuyết dao động điều hòa và phiếm hàm điều hòa. Các đặc tính cổ điển đã được giới thiệu trong nhiều tài liêu chuyên khảo như trong nghiên cứu của N. S. Landkoff và V. S. Azarin. Bài báo này xem xét: đo γ trong mặt phẳng. Nếu z thuộc ℂ, chúng tôi coi thế Newton như là một thành phần của không gian Lp(γ;ℂ). Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra điều kiện đủ để đo γ của hàm ∫K¬p (z;ζ)dy(ζ) ϵ Lp(γ;ℂ) là liên tục và đồng nhất với các tham số z thuộc ℂ.

Xem thêm

Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Abstract: The experiment to determine the acceleration of gravity by a reversible pendulum is a common set of experiments in laboratories in educational institutions. It is a simple, affordable, and highly accurate test kit. However, which This experiment has the limitation that the time to complete the experiment is long, the accuracy depends alot on the manipulation of measuring and processing results of the experimenter. We have come up with a solution to shorten the time to perform the experiment in half while still ensuring the accuracy of the results.56

Xem thêm

Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Dạy học dựa vào dự án học tập là chiến lược dạy học hiệu quả cho sinh viên đại học để tích cực hóa, tăng cường các cơ hội hoạt động, giao lưu và trải nghiệm của sinh viên trong quá trình học tập. Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập là cơ sở cho việc học tập ở bậc đại học theo hướng thiết thực, tích hợp và tập trung vào năng lực nghề nghiệp, phù hợp với cách quản lí đào tạo theo học tín chỉ của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thông qua các dự án học tập “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch”, ngoài việc trang bị cho sinh viên các kiến thức, kĩ năng của môn học, các em còn được giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cũng như phát triển các kĩ năng xã hội khác.

Xem thêm

Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Bài báo do nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Hiên – Giảng viên Toán Cơ Bản- Khoa Khoa học cơ bản-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. A A Zaslavskiy – Trường Đại học Moscow City đăng trong tập số 2094 trên tạp chí Journal of Physics: Conference Series.

Xem thêm

Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Bài báo thuộc danh mục ISI của nhóm tác giả ThS. Lê Thị Hồng Dung giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng PGS.TS. Lê Văn Hiện - Đại học Sư phạm Hà Nội đã được Springer xuất bản trực tuyến ngày 17 tháng 5 năm 2022, trên tạp chí Diferential Equations and Dynamical Systems.

Xem thêm

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Bài báo do nhóm tác giả TS. Lưu Thị Nhạn; Ths. Ngô Thị Hoa – khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà nội; TS. Mai Bích Dung; TS. Nguyễn Hoài Thương- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên tạp chí Materials Science (Medžiagotyra) số X, tập X. 2023 ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Xem thêm

Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại phòng hội thảo số 1 tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đã tiến hành nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 do TS. Lưu Thị Nhạn làm Chủ biên. Nhóm biên soạn còn có TS. Dương Vũ Trường; TS. Nguyễn Thị Sạ; Ths. Ngô Minh Đức; Ths. Ngô Thị Hoa- Giảng viên tổ Vật Lý- khoa Khoa học cơ bản.

Xem thêm

Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Bài báo do nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Sạ- giảng viên Vật lý- khoa Khoa học cơ bản- trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Ths. Trịnh Thị Thu Hương phòng Khoa học công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trong tập 71 số 3 năm 2022 từ trang 103-111, xuất bản ngày 27 tháng 05 năm 2022 trên tạp chí “Mathematical Statistician and Engineering Applications”

Xem thêm

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Bài báo thuộc danh mục ISI do nhóm tác giả TS.Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản- Đại học Công nghiệp Hà nội; GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. Piyapong Niamsup- Khoa Toán- Đại học Chiang Mai, Thái Lan; TS. Mai Viết Thuận-Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên được nhà xuất bản Elsevier phát hành ngày 18 tháng 4 năm 2022 trên tạp chí Journal of the Franklin Institute.

Xem thêm

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Bài báo thuộc danh mục ISI do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Dương Thị Hồng; TS. Mai Viết Thuận- Đại học khoa học- Đại học Thái Nguyên được Springer xuất bản trực tuyến ngày 15 tháng 11 năm 2021, trên tạp chí Circuits, Systems, and Signal Processing trong tập 41 số 4 tháng 4 năm 2022 từ trang 2221 đến trang 2243.

Xem thêm