Finite-time H_infty control of uncertain fractional-order neural networks

Bài báo thuộc danh mục SCIE (Q3) do nhóm tác giả:TS. Nguyễn Hữu Sáu- giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền- khoa Toán Tin- Đại học Thái Nguyên, TS. Mai Viết Thuận- Viện nghiên cứu phát triển- Đại học Duy Tân được đăng trên tạp chí Computational and Applied Mathematics ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Abstract: The problem of finite-time H_infty control for uncertain fractional-order neural networks is

investigated in this paper. Using finite-time stability theory and the Lyapunov-like function

method, we first derive a new condition for problem of finite-time stabilization of the considered fractional-order neural networks via linear matrix inequalities (LMIs). Then a new sufficientstabilizationconditionisproposedtoensurethattheresultingclosed-loopsystemis not only finite-time bounded but also satisfies finite-time H_infty performance. Three examples with simulations have been given to demonstrate the validity and correctness of the proposed methods.

Keyword: Fractional order neural networks; Finite- time boundedness; H∞H∞ control problem; Linear matrix inequalities

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40314-020-1069-0#citeas

  • Thứ Tư, 09:12 12/02/2020

Tags: