Hội đồng khoa học và đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

(Kèm theo Quyết định số 845/QĐ-ĐHCN ngày 26 tháng 7 năm 2022)

STT

HỌC VỊ-TÊN GIẢNG VIÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1

TS. Lê Bá Phương

Trưởng khoa

Chủ tịch

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/15ZeCG9AJl1qoD8dnm7lHZCcQK-fJgeoH/view?usp=sharing

2

TS. Đỗ Thị Thanh

Phó Trưởng Khoa

TBM Toán cơ bản

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1myKdeJqNUWFIdi2M-YIMGBdvcKpfc3ab/view?usp=sharing

3

TS. Lưu Thị Nhạn

Phó Trưởng Khoa

TBM Vật Lý

Ủy viên thư ký

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1Ef_k4z0AASgfLBb6SSnQwkULx5Jx7F5Z/view?usp=sharing

4

TS. Vũ Văn Đồng

Giảng viên Toán cơ bản

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1s2Bmgn1fOt_wp-KweUiXM9E18RBUSosA/view

5

TS. Nguyễn Hữu Sáu

Giảng viên Toán cơ bản

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1fjoUYZ64qMmC3Ue8cShfD05sUVp30ss4/view?usp=sharing

6

TS. Nguyễn Văn Quỳnh

Giảng viên Toán ứng dụng

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1H6BnckJqeDk3DRCJPcU7dJVaQnUASK4l/view

7

TS. Lê Anh Tuấn

Trưởng bộ môn Toán ứng dụng

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1rqjq_qu8Kqg_2Y4CSkt7ro2jURHagu2B/view?usp=sharing

8

TS. Dương Vũ Trường

Giảng viên Vật Lý

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/14ID1sx5-QHVBn6D8ccMKSXYbSlrm-pmy/view?usp=sharing

9

TS. Nguyễn Thị Sạ

Giảng viên Vật Lý

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1Vw9_10Ub8ysKlXPbWWpkJ2Oc2G29vDi4/view?usp=sharing

10

TS. Phí Công Mạnh

Giảng viên xã hội và nhân văn

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1SlTz6jjN_7qTHnomY4aOQiLIjediWVo9/view?usp=sharing

11

TS. Nguyễn Giang Nam

Trưởng bộ môn Xã hội và nhân văn

Ủy viên

Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1Fx_1IVmZ7RYhSb6si9DMncLkPkasb3Rl/view?usp=sharing