Bộ máy tổ chức

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1- Trưởng Khoa: TS. LÊ BÁ PHƯƠNG


* Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Lê Bá Phương

Năm sinh: 1970

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại : 0912490062

Email: lebaphuong70@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ:
1- Lãnh đạo quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được giao.
2-Phụ trách tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ giảng viên viên chức của toàn khoa, công tác truyền thông.
3- Quản lý hoạt động chuyên môn của tất cả các bộ môn, phân công giao nhiệm vụ cho các trưởng bộ môn, chỉ đạo trực tiếp tổ bộ môn Toán ứng dụng và sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn Toán ứng dụng.
4- Chỉ đạo trực tiếp công tác: Thi Olympic Toán và Vật lý; thi liên thông CĐ-ĐH; Giảng dạy hệ vừa học vừa làm.
5- Phân công chấm thi kết thúc học phần
6- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
7- Tổ chức thẩm định và ký duyệt tài liệu, giáo trình, đề tài và các công trình khoa học khác theo chức năng, quyền hạn của Chủ tịch hội đồng khoa học Khoa.


2- Phó Trưởng Khoa: TS. ĐỖ THỊ THANH


* Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Đỗ Thị Thanh

Năm sinh: 1979

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại : 090222063

Email: thanh.cdm@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ:
1- Lập kế hoạch giảng dạy cho toàn khoa theo tiến độ và kế hoạch của nhà trường.
2- Lập kế hoạch và theo dõi dự giờ của giảng viên theo định kỳ.
3- Phân công coi thi theo yêu cầu của Trung tâm khảo thí.
4- Ký duyệt hồ sơ giảng dạy của giảng viên trong Khoa.
5- Phụ trách công tác thực hiện nề nếp của cán bộ giảng viên trong Khoa.
6- Phụ trách và triển khai chương trình dạy học theo hình thức kết hợp và chương trình CDIO.

7- Phụ trách công tác 5S.

8- Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp tổ Toán cơ bản, sinh hoạt chuyên môn tại tổ bộ môn Toán cơ bản.

9- Đảm nhận và giải quyết các công việc khác khi được Trưởng khoa phân công.

3- Phó Trưởng Khoa: TS. LƯU THỊ NHẠN

* Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Lưu Thị Nhạn

Năm sinh: 1986

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại :0964420686

Email: luunhan20686@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ:

1- Lập báo cáo công tác kiểm tra hồ sơ giảng dạy, công tác dự giờ hàng tháng để gửi phòng thanh tra giáo dục.

2- Phụ trách công tác hành chính.

3- Phụ trách công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản tài sản và cơ sở vật chất.

4- Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp tổ bộ môn Vật Lý, sinh hoạt chuyên tại tổ bộ môn Vật Lý.

5- Phụ trách công tác hoạt động phong trào đoàn thể.

6- Phụ trách triển khai công tác Khoa học công nghệ.

7- Đảm nhận và giải quyết các công việc khác khi được Trưởng khoa phân công.

* CÁC TỔ BỘ MÔN

STTBộ mônTrưởng bộ mônGhi chú
1TOÁN ỨNG DỤNGTS. Lê Anh Tuấn Điện thoại: 0915412183 Email: khoakhcb@haui.com.vn
2TOÁN CƠ BẢN

TS. Nguyễn Thị Hiên

Điên thoại : 0948055811

Email: nthihien5681@gmail.com

3VẬT LÝ

TS. Nguyễn Thị Sạ

Điện thoại : 0981902507

Email: nguyenthisa@haui.edu.vn

4XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TS. Nguyễn Giang Nam

Điện thoại: 0912850886

Email: GiangNam152@gmail.com

*Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về nội dung chất lượng, tiến độ các môn học do bộ môn phụ trách.
2. Đề xuất phân công giáo viên phù hợp với thực tiễn giảng dạy của tổ bộ môn.
3. Triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ bộ môn, bao gồm:
- Xây dựng, chỉnh sửa nội dụng đề cương chi tiết các môn học do bộ môn giảng dạy.
- Xây dựng, chỉnh sửa hệ thống ngân hàng đề thi tương ứng, phù hợp với các môn giảng dạy.
- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo theo phân công của khoa và nhà trường.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn… nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên.
- Chủ động đề xuất các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn của tổ bộ môn.
- Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất , trang thiết bị của tổ bộ môn theo phân công của khoa.
4.Báo cáo kết quả công tác theo định kỳ với trưởng khoa hoặc phó khoa phụ trách.
* TỔ VĂN PHÒNG

1- Thư ký khoa: Ths. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Điện thoại: 0904442772.

Email: nguyencamnhung1976@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ :
- Trực văn phòng theo giờ làm việc của nhà trường.
- Lập bảng chấm công hàng tháng, lập sổ theo dõi việc cấp phát vật tư , tài sản cố định của khoa.
- Tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại các môn học do khoa quản lý.
- Tiếp và giải đáp các thắc mắc của sinh viên về mọi vấn đề liên quan tới khoa trong thẩm quyền cho phép.
-Thực hiện công tác lưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu theo quy định.
-Phụ trách đăng tin bài và ảnh lên Website của khoa
-Phụ trách công tác 5S, đồng thời là cán bộ kiểm soát tài liệu ISO của đơn vị.
- Giải quyết các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của lãnh đạo khoa.

2- Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Th.s Đào Văn Thành

* Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Đào Văn Thành.

Số điện thoại: 0989628289.

Email: daovanthanhsp@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ :
- Trực và theo dõi các phòng thí nghiệm theo giờ học của bộ môn Vật Lý.
- Lập sổ theo dõi tài sản, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị phụ kiện trong các phòng thí nghiệm.
- Phụ trách công tác 5S tại các phòng thí nghiệm.
- Giải quyết các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của bộ môn Vật lý và của khoa.
* ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
STTHọ và tênNhiệm vụGhi chú
BAN CHI ỦY NHIỆM KỲ 2023-2026
1Lê Bá PhươngBí thư
2Nguyễn Quang ThànhPhó bí thư
3Lưu Thị NhạnỦy viên
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2023-2028
1Nguyễn Quang ThànhChủ tịch
2Nguyễn Giang NamPhó Chủ tịch
3Nguyễn Thị LanỦy viên
TỔ NỮ CÔNG
1Nguyễn Thị Cẩm NhungTổ trưởng
2Nguyễn Thị LanTổ Phó